Våra Policyn

Dataskyddspolicy

 

JT Städservice och JT Fastighetsservice värnar om din personliga integritet. Vår policy förklarar hur JT samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@jtstadservice.se. När ni kontaktar oss t.ex. för att köpa en produkt eller tjänst av oss accepterar ni vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Ni godkänner också att JT Städservice och JT Fastighetsservice använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Kvalitets-/kompetenspolicy

JT Städservice och JT Fastighetsservice framgång som leverantör inom lokalvård och fastighetsskötsel bygger på samverkan med våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa. För att detta ska vara möjligt krävs att våra medarbetare har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Rätt kompetens är en strategisk fråga och långsiktig investering för oss. Verktygen för att nå rätt kompetens är omvärldsanalys, kundmätning, riskanalys, medarbetarsamtal och utbildning.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och motivation.

Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöseri och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

Miljöpolicy

Den enskilde individens insatser och ambitioner är vår viktigaste resurs i miljöarbetet. Vi skall lösa de uppgifter våra kunder begär med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall alltid uppfylla miljökraven och arbetar ständigt med förbättringar. Våra interna miljökrav skall alltid vara strängare eller lägst i nivå med gällande lagstiftning på området. Vid val mellan likvärdiga metoder/material, skall alltid den för miljön mest skonsamma varianten väljas. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare för att möta dagens och morgondagens miljökrav. Miljöarbete pågår regelbundet och berör alla i företaget.

Socialt ansvarstagande

JT Städservice och JT Fastighetsservice ska ha nöjda medarbetare och likabehandling. Vi värnar om och står för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa. Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för JT Städservice och JT Fastighetsservice och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt, med ärlighet som bas. Samhällsengagemang – vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner var vi än bedriver affärsverksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget vilar på två ben – arbetsgivarens ansvar samt arbetstagarens medverkan. Den enskilde individens insatser och ambitioner är vår viktigaste resurs i arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling i företaget. Vi arbetar aktivt med personalvård och uppmuntrar all fast personal till friskvård genom att subventionera friskvårdsaktiviteter. Arbetsmiljöarbetet pågår alltid med ständiga förbättringar och berör alla i företaget.

Mobilpolicy

Mål
Målet med riktlinjerna är att ta hänsyn till varandra och känna till JT:s ställningstagande vid privat användande av sociala medier och mobiltelefoni på arbetstid. Riktlinjen gäller även för användande av sociala medier på fritiden som rör arbetet eller kunder.

Värdegrund, etik och modral
JT:s etiska riktlinjer utgår ifrån att vi som personal uppträder på ett sådant sätt att det inger allmänhetens och våra kunders förtroende för oss och vår yrkesgrupp.

Vad är sociala medier
Sociala medier är ett samlingsnamn för aktiviteter som kombinerar teknologi och socialt samspel. Exempel på sociala medier är internetforum, chatt, bloggar, facebook, instagram, snapchat, Twitter och kommentarsfunktioner.

Sociala, medier på arbetstid
Möjligheten att vara uppkopplad gör att gränsen mellan privatlivet och arbetslivet i många fall är oskarp. Privat användning av sociala medier ska inte förekomma på arbetstid.

Telefoni på arbetstid
Privatsamtal och messande på arbetstid ska endast ske i undantagsfall t ex. sjukdom av anhörig. Om en medarbetare vid enstaka tillfällen har behov av att använda mobiltelefonen privat ska det ske med gott omdöme och på ett sådant sätt att det inte stör arbetet eller kollegor.

Trafikpolicy

Vi skall tillsammans med de anställda skapa en godtagbar trafik, och arbetsmiljö med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Våra anställda skall:

  • Alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler

  • Alltid använda bilbälte, oavsett vilken typ av bil som framförs.

  • Alltid leva upp till vår alkohol- och drogpolicy d.v.s. alltid vara nyktra och drogfria i tjänsten.

  • Alltid vara pigg och utvilad när de kör i tjänsten

  • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten

  • Tillse att fordonet är servat och besiktat och inte förlagt med körförbud.

  • Vara medvetna om att de är representanter för företaget när de framför tjänstefordon

  • Vara medvetna om att rökning och att prata/använda telefon under pågående körning inte är tillåtet.

Brandskyddspolicy

Vi ska uppfylla kraven i lagstiftning och tillämpningsföreskrifter där vi utreder tillbud och förebygger för att de inte ska upprepas. Vi gör årligen kontroller och övningar enligt fastställda intervaller samt utbildar och informerar våra medarbetare kontinuerligt. Vi genomför kontroller och övningar enligt fastställda intervaller och arbetar kontinuerligt med förbättringar